εὐστάθειαν

εὐστάθεια
stability
fem acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • благостояниѥ — БЛАГОСТО˫АНИ|Ѥ (8*), ˫А с. Твердость, стойкость в благих намерениях, постоянство; установленный порядок, покой: Ц(с)рвъ некто писець повѣдаше... придохъ въ цр҃квь ст҃ы˫а б҃ца в халкопратию. хотѩ насытитисѩ пени˫а. и чтени˫а и бл҃госто˫ани˫а. Пр… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • крѣпость — Крепость крѣпость (1) 1. Мужество, доблесть: Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря, иже истягну умь крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • благооустроѥниѥ — БЛАГООУСТРОѤНИ|Ѥ (4*), ˫А с. 1.Должный порядок, упорядоченность: не можете оубо видѣти. полезныхъ себе кождо. бл҃гооучиненi иже ревнующеи на бл҃го||оустроѥниѥ. (τὴν ἀταξίαν) ФСт XIV, 80в г; ||=хорошее состояние, благополучие: прострите руку на… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • είτε — (AM εἴτε, Α και δωρ. τ. αἴτε) (διαζευκτικός σύνδεσμος) 1. χωρίζει α) δυο ισοδύναμα ή αντίθετα νοήματα συχνά ακολουθείται και από άλλο σύνδεσμο) π.χ. και, ουν, άρα, αυ για μεγαλύτερη έμφαση («εἴτε πετύχω εἴτε αποτύχω», «εἴτ οὖν θανόντος εἴτε καὶ… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.